1. IKATAN MAHASISWA PECINTA ALAM UHAMKA
  2. TEATER HIJRAH
  3. UHAMKA CHOIR
  4. PRAMUKA
  5. TAPAK SUCI
  6. METRONOME